Hong's

Dumplings (Diverse Smaken)

  • 410g
  • Artikelnummer: 62707, 62708, 62709, 62710
  • Pork, Fish & Seafood Dumplings
  • Mixed Seafood & Chive Dumplings
  • Pork & Chive Dumplings
  • Pork And Watercress Dumplings